תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר ‘דרך הקונסטלציה’  (להלן: “האתר“). 

האתר תומך בטיפוח סביבה למחקר ולמידה בגישת הקונסטלציה המערכתית ומציע, (בין היתר) קורסים, מפגשי העשרה וחומרי לימוד כגון הקלטות, חוברות הדרכה וספרים בפורמט דיגיטלי או קשיח (להלן: “הקורסים“).

האתר מופעל ע”י ישי גסטר  (להלן: “הנהלת האתר“).

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין הנהלת האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
   את הזמנת הקורסים באמצעות האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  3. הנהלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות“), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר ו/או תקנון זה, אם במפורש ואם במשתמע.
  6. הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים והקורסים. חרף האמור בסעיף זה עלולים להופיע באתר, בשל טעות בתום לב, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
  8. טעות סופר בתיאור המוצרים ו/או הקורס/ים לא תחייב את הנהלת האתר.
 2. ביצוע הזמנה באתר
 1. על מנת לבצע הזמנה של קורסים באמצעות האתר על המזמין למלא טופס הזמנה מקוון.
 2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר ולבצע הזמנות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות,
  בעל כרטיס אשראי  תקף שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין“).
 3. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים לצורך ביצוע הזמנה.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
  הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או ו/או בצד ג’ כלשהו;
  5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 5. רכישת מוצרים וקורסים באתר
 1. רכישת המוצרים: בדים, מאמרים, ספרים, הקלטות, פודקאסטים, קורסים וכל תוכן אחר דרך האתר תתבצע באמצעות הוספת המוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת המוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך את הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה, כפי שיעודכנו באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 2. לצורך השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצרים על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: “ההזמנה“) עם קבלת ההזמנה, תבוצע בדיקה של אמצעי התשלום ורק לאחר אישור התשלום תחשב ההזמנה כמאושרת.
 4. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולמועד ביצוע ההזמנה.
 5. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי, אפליקציית bit (ביט) וכל אמצעי תשלום חוקי אחר כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. 
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוסף ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את הקורסים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה ואמצעי התשלום יחויב בעלות הקורסים שהוזמנו.
 6. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזמינות המוצרים ו/או הקורסים (לרבות בשל מינימום ומקסימום של משתתפים). אם לא צוין כי הקורס לא יתקיים והקורס לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת לקיימו והיא תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהמוצר ו/או הקורס מוצג באתר כזמינים, בפועל לא ניתן לקיים ו/או לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידו.
 9. היה והמזמין חויב בטעות על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 10. אספקה
 1. מוצר דיגיטאלי יסופק תוך 48 שעות לכל היותר לאחר אישור התשלום. במקרה בו קיים צורך במשלוח פיסי של ההזמנה היא תסופק לאחר אישור העסקה והתשלום, כמפורט לעיל, לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 2. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 3. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא הנהלת האתר, או מי מטעמה, תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 4. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה, המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר.
 5. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על הזמנות מוצרים שאזלו מן המלאי.
 6. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של ההזמנות תנאי חברת השליחויות  יחייבו את המזמין.
 7. דמי אריזה ומשלוח – במקרה בו קיים צורך במשלוח פיסי, בנוסף למחיר החומרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי אריזה ומשלוח. סכום דמי האריזה והמשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת.
 8. דמי האריזה והמשלוח ישולמו עם התשלום בגין ההזמנה. הנהלת האתר רשאית לגבות את דמי האריזה והמשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
 9. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של ההזמנות אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת ההזמנה.
  2. כל סיבה שאינה בשליטת הנהלת האתר.
  3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 10. זמני אספקת ההזמנות המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
 11. על הלקוח להודיע מיידית להנהלת האתר אם ההזמנה לא סופקה בתקופת האספקה המפורטת באתר. במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 12. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שההזמנות יחזרו להנהלת האתר בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
 13. ביטול רכישה מצד המזמין
 14. לא יהיה החזר על מוצרים דיגיטאלים אשר ‘הורדו’ מהמערכת המתוקשבת של האתר אלא אם נמצא בהם פגם. על מוצר פיזי אשר נרכש דרך האתר המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו (לגבי קורסים שטרם החלו ו/או סופקו: בתוך 14 ימים מיום הזמנת הקורס/ים ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה, לפחות, קודם למועד תחילת הקורס/ים). מבלי לגרוע מהאמור:
  1. הביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל constellation.israel@gmail.com  
  2. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצרים בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 50 ש”ח, לפי הנמוך. 
 15. ביטול רכישה מצד הנהלת האתר
 1. הנהלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והנהלת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין הקורסים, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. בוטלה הזמנה כאמור, הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי.
 5.  זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, סימני מסחר, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הם רכושם של הנהלת האתר בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על תכני האתר, לרבות רשימת הקורסים, תיאור ועיצוב הקורסים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ‘דרך הקונסטלציה’ סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של הנהלת האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב הקורסים תמונות הקורסים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.
 1. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 2. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 3. אחריות
 1. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהקישורים באתר. 
 2. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר.
 3. בכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 4. סודיות ופרטיות
 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של הנהלת האתר.
 2. הנהלת האתר לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לצורך השלמת עסקת הרישום לקורסים.
 3. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של הנהלת האתר.
 4. למרות האמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהנהלת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, כאשר המזמין עשה שימוש בשירותי הנהלת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, וכאשר התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. הנהלת האתר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם על ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הנהלת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר.
 7. הנהלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 9. דין ושיפוט
 1. הדין החל על תקנון זה לרבות פרשנותו, אכיפתו וכל סכסוך הנובע ממנו, וכן על השימוש באתר ו/או על ביצוע הזמנה באמצעות האתר הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) במחוז צפון הסמכות הבלעדית לדון בה.